top of page

NASZ ZESPÓŁ

Prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

prof. Krzysztof Walczak, patron i opiekun działań Pracowni

wraz z prof. Ewą Andrysiak i Zarządem Towarzystwa. Mnóstwo zawdzięczamy

także pracy i energii Bogumiły Celer i Ewy Obały, a także zainteresowaniu

i życzliwości całej społeczności KTPN.

W naszych działaniach staramy się łączyć różne wrażliwości 

i perspektywy widzenia problemów historycznych, napędzać 

się wzajemnie kreatywnością i inspirować, a także uczyć 

sztuki współpracy i organizowania projektów naukowych. 

Promujemy otwartą naukę, dostęp do wiedzy o historii sztuki i architektury Kalisza.

IWONA BARAŃSKA: KIEROWNIK PRACOWNI 

Historyk sztuki, wykładowca, historyk dziejów kultury artystycznej Kalisza. Urodziła się w 1963 roku w Kielcach. W latach 1982-1987 studiowała historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując tytuł magistra. Bezpośrednio po ukończeniu studiów pracowała w Państwowym Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie. Wkrótce potem przeniosła się do Wielkopolski. Kaliszanka i Wielkopolanka z wyboru. Od 1990 roku pracuje w kaliskim Instytucie Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Wychowania Plastycznego, najpierw jako asystent, następnie jako adiunkt i starszy wykładowca (obecnie Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM). W 1999 roku uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pod opieką profesora Tadeusza Chrzanowskiego stopień doktora nauk humanistycznych. Bardzo ceni pracę z młodzieżą, którą uważa za bardzo twórczą i inspirującą. Zajmuje się historią architektury nowożytnej, zwłaszcza klasycystycznej (Architektura Kalisza w dobie Królestwa Kongresowego, Kalisz: KTPN 2002), a także problematyką życia artystycznego na przełomie XIX-XX wieku w Kaliszu i guberni kaliskiej, m. in. wystawiennictwa, ochrony i konserwacji zabytków, życia kulturalnego w optyce problemów nowoczesności ziem polskich pod zaborami: komercjalizacji, nacjonalizacji czy promocji sztuki. Redaktorka tomów "Zeszytów KTPN", poświęconych kaliskim studiom z zakresu historii sztuki (W kręgu kaliskich badań nad sztuką i kulturą artystyczną 1 i 2, Kalisz 2011, 2017), współorganizatorka międzynarodowych konferencji naukowych w Kaliszu, wraz z M. Górzyńskim redagowała dwujęzyczną monografię naukową Odbudowy i modernizacje miast historycznych w Europie pierwszej połowy XX wieku.  Bliskie są jej także problemy zabytkoznawstwa. Działa w Kaliskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. 

MACIEJ BŁACHOWICZ 

Kaliszanin, historyk, popularyzator zabytków, działacz miejski, wykładowca. Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Kaliszu, magisterium z historii uzyskał na Uniwersytecie im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu na kierunku Ochrona Dóbr Kultury. Współautor popularnonaukowego cyklu z zakresu historii sztuki regionu kaliskiego, ukazującego się w latach 2006-2014 na łamach "Życia Kalisza" (wspólnie z Anną Tabaką), autor licznych prac

popularnonaukowych na łamach "Życia Kalisza" oraz "Kalisii Nowej". Współtwórca wydawnictwa Szkatułki czasu. Najstarsze kaplice Kalisza (Kalisz 2007, wspólnie z A. Tabaką) oraz tomu popularnonaukowego Nowy Kaliszanin 

(Kalisz 2010, wspólnie z A. Tabaką), autor opracowania bibliografii czasopisma "Kalisia" (Kalisz 2006). W swojej działalności naukowej koncentrował się na problematyce ochrony zabytkowych cmentarzy kaliskich i szeroko rozumianej ochronie dziedzictwa kulturowego Kalisza i okolic, występując niejednokrotnie jako aktywista ruchów miejskich i działacz społeczny. Autor opracowań o historii ochrony zabytków w Kaliszu XIX-wiecznym, prowadzi

badania nad działalnością Adama Chodyńskiego w XIX-wiecznym Kaliszu. Laureat licznych nagród, m. in. Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza w dziedzinie twórczości, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (2006-2007). Członek KTPN i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.  

JOANNA BRUŚ

Urodzona w Kaliszu historyk sztuki specjalizująca się w zagadnieniach architektury oraz propagująca w regionie idee ochrony zabytków. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka w Kaliszu. W 2005 r. obroniła

z wyróżnieniem pracę magisterską na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu,

na kierunku Ochrona Dóbr Kultury w dwóch specjalnościach: konserwatorstwo oraz historia i zabytkoznawstwo dzieł sztuki. W czasie studiów odbyła staż na Gotland University w Visby. W 2012 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej: historia sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Jest członkiem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami - Oddział w Kaliszu oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjno-Artystycznych „TeKa”. Pracuje jako nauczyciel historii sztuki

i renowacji elementów architektury w w Liceum Plastycznym w ZSP Nr 2 w Kaliszu oraz prowadzi zajęcia z zakresu wiedzy o kulturze, scenografii i sztukach plastycznych w Policealnym Studium Animatorów Kultury w Kaliszu. Ma w swoim dorobku naukowym publikacje na temat architektury kaliskich teatrów i hoteli oraz zagadnień dotyczących historii i teorii konserwacji zabytków oraz kaliskiej architektury okresu międzywojennego. Wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Kalisza za Osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w sezonie kulturalnym 2018/2019. Hobbystycznie podróżuje w celu głębszego poznania dorobku kulturowego regionów Polski i innych krajów.

MAKARY GÓRZYŃSKI

Ur. 1988 w Warszawie. Historyk architektury i miast, popularyzator wiedzy o zabytkach, wykładowca. W roku 2012 ukończył studia magisterskie w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracę u prof. Waldemara Baraniewskiego. Od 2013 do 2019 roku doktorant w Instytucie Historii Sztuki Wydziału Historycznego UW, pod opieką prof. Barbary Arciszewskiej prowadził badania nad architekturą i urbanistyką zaboru rosyjskiego w kontekście społecznym, szczególnie nad architekturą i przestrzeniami nowoczesności Kalisza przełomu XIX-XX wieku (obrona 4 grudnia2019 roku). Związany z ruchem regionalnych badań historycznych nad architekturą na ziemi kaliskiej. Autor trzytomowego cyklu książkowego "Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego" (Turek 2009, 2014) oraz monografii dziewiętnastowiecznego ratusza kaliskiego (Kalisz 2014, na podstawie pracy magisterskiej), gmachu teatru (Kalisz 2016) artykułów naukowych, popularnonaukowych oraz szeregu wydawnictw turystycznych. Przez kilka lat współpracował z portalem Warszawa1939.pl, wspomagając rozwój bazy danych o nieistniejącej architekturze stolicy. Absolwent studiów w Collegium Invisibile. Czynny w Kaliskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, Stowarzyszeniu Historyków Sztuki. W latach 2017-2022 wykładowca w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Obecnie adiunkt badawczy w Ośrodku Badań Regionalnych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Główne zainteresowania badawcze: metodologia historii architektury jako jednej z nauk o społeczeństwie, architektura euroatlantyckiego kręgu cywilizacyjnego XIX-XX wieku, szczególnie problematyka miejskiej kultury architektonicznej w wieku industrializacji/nowoczesności. Strona internetowa: www.mgarchitecturehistorian.eu

SYLWIA PIERUCKA

Absolwentka historii sztuki (magisterium w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego pod opieką

prof. Agnieszki Zabłockiej-Kos) w zakresie historii architektury i urbanistyki. Pracuje w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na stanowisku specjalisty ds. digitalizacji, kuratorka wystaw w roku jubileuszowym Fibigerów - 2020. Współpracuje z Pracownią Historii Sztuki i Kultury Artystycznej KTPN jako prężna sekretarz międzynarodowej konferencji naukowej (edycja III - Kalisz 2019).

Ś. P. MATEUSZ RABIEGA (1994-2022)

Kaliszanin, architekt – absolwent Politechniki Wrocławskiej. W roku akademickim 2018–2019 rozpoczął studia magisterskie na historii sztuki w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, a od 2019-2020 doktorat na Politechnice Wrocławskiej. Pod opieką prof. Jerzego K. Kosa i prof. Agnieszki Gryglewskiej prowadził badania nad międzywojenną odbudową kaliskiej architektury mieszczańskiej. Od 2017 do 2022 roku zastępca przewodniczącego Koła Naukowego Historii Architektury ArcHist. Aktywny naukowo członek KTPN, a także współpracownik i autor felietonów i tekstów w "Latarniku kaliskim". Współorganizator seminariów z historii architektury, wystaw dotyczących ochrony zabytków oraz wyjazdów naukowych i warsztatów dla studentów architektury. Interesuje się polskimi miastami – ich historią i współczesnymi problemami. Jego zainteresowania historią architektury rodzinnego miasta przełożyły się m. in. na opracowanie inwentaryzacji pozostałości budownictwa drewnianego na przedmieściach Kalisza. Kurator wystawy o architekturze i urbanistyce międzywojennego Kalisza i powiatu kaliskiego w ramach projektu NiAiU (2019), a także liczne publikacje. Współautor Słownika architektów, budowniczych i planistów Kalisza.

Pracownia planuje redakcję nieopublikowanych prac Mateusza w formie książkowej.

ANNA TABAKA

Historyczka sztuki, dyplom magisterski Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, regionalistka, popularyzatorka wiedzy nt. historii, zabytków, tradycji Kalisza i regionu; pracuje w Centrum Rysunki i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza Oddziale Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, od 2019 inwentaryzuje zbiory Działu Historii. Autorka wielu publikacji (teksty naukowe, albumowe, publicystyczne, biogramy, felietony historyczne, omówienia współczesnego życia artystycznego, recenzje). Autorka i współautorka kilkunastu wystąpień popularnonaukowych w cyklu Fotoplastikon. Kuratorka wystaw. Od 2016 r. do 2020 zajmowała się życiem i twórczością rysownika i grafika Tadeusza Kulisiewicza oraz inwentaryzacją archiwaliów z warszawskiej pracowni artysty (gotowy inwentarz będzie liczył kilka tysięcy pozycji). Stypendystka Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury (2016: projekt „Wszystko dla pań”), wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Kalisza za Osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w sezonie kulturalnym 2009/2010. Honorowy Przewodnik Miasta Kalisz (2008). Należy do Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Obecnie kustosz Działu Historii MOZK w Kaliszu.

Współpracują z nami:

EWA ANDRZEJEWSKA

Doktor historii sztuki, badaczka dziejów artystycznych Kalisza nowożytnego, pracuje w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej.

Współpracowali z nami także:

Mateusz Halak, absolwent kierunku Ochrona Dóbr Kultury WPA-UAM, badający historię XIX-XX wiecznego Kalisza, popularyzujący wiedzę o zabytkach; pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Delegatura w Kaliszu, a obecnie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Ewa Kowalczyk-Wiśniewska, nauczyciel akademicki i szkolny, świetna sekretarz 

II edycji konferencji kaliskiej (Kalisz 2017).

Dominika Płócienniczak, absolwentka kierunku Ochrona Dóbr Kultury na WPA-UAM, badaczka kultury artystycznej XIX-XX wiecznego Kalisza i guberni kaliskiej.

IMG_0012.jpg

fot. archiwum Pracowni.

bottom of page